History Jawa - CZ meeting of VSJ 2005 - 2011

 

The first VSJ meeting in Ujezd u Rosic 2005

 

 

The second VSJ meeting in Ujezd u Rosic 2006

 

 

The third VSJ meeting in Ujezd u Rosic 2007

 

 

The fourth VSJ meeting in Stary Tyn 2008

 

 

The fiveth VSJ meeting in Stary Tyn 2009

 

 

The sixth VSJ meeting in Stary Tyn 2010

 

 

The seventh VSJ meeting in Stary Tyn 2011

 

 

The eighth VSJ meeting in Stary Tyn 2012

 

 

VSJ -CZECH REPUBLIC

30.6.2012